Regulamin

I. Definicje

W niniejszym dokumencie wykorzystane zostały następujące definicje, które występują w tekście jako wyrazy pisane wielką literą, w liczbie pojedynczej lub mnogiej.

 1. Operator - Anna Brzozowska w Harmonii SERCA: Pracownia Ciała i Duszy z siedzibą w Warszawa 03-289, ul. Ostródzka 56, identyfikujący się numer NIP 7431216731 oraz numerem REGON 141431989, adres email: pracowniacialaiduszy@interia.pl.
 2. Adres Operatora - Warszawa 03-289, ul. Ostródzka 56.
 3. Serwis – serwis internetowy, dostępny pod adresem www.pracowniacialaiduszysklep.pl, w ramach którego Operator udostępnia oferowane usługi.
 4. Regulamin - niniejszy regulamin będący zbiorem zasad stanowiących prawne podstawy korzystania z Serwisu.
 5. Usługa – świadczona drogą elektroniczną przez Operatora na podstawie Regulaminu i przy pomocy Serwisu usługa umożliwiająca Użytkownikowi uzyskanie informacje o towarze i jego dostępności oraz złożenie zamówienia za zakup Towaru.
 6. Użytkownik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu, która na zasadach określonych w Regulaminie korzysta z Usług oferowanych przez Operatora.
 7. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z Operatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Towar/Produkt - rzecz ruchoma, którą Użytkownik może nabyć w Serwisie. Wszystkie towary oferowane w Serwisie są wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, mogą być oferowane towary używane.
 9. Ceny - wszystkie ceny podane w Serwisie są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Użytkownik zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.
 10. Tpay.com - platforma płatności internetowych, której operatorem jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 61-894, Plac Andersa 3, piętro 17 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357.

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz warunki świadczenia usług przez Operatora. Serwis jest prowadzony i administrowany przez Operatora. W celu korzystania z Serwisu przez Użytkownika niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet,
  • posiadanie przeglądarki internetowej w najnowszej wersji oprogramowania z włączoną obsługą aplikacji JavaScript i plików cookies,
  • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
  • posiadanie programu umożliwiającego otwieranie plików zapisanych w formacie PDF, w celu odczytania dokumentów przesyłanych na adres e-mail Użytkownika i/lub udostępnianych w Serwisie.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Serwisie, Operator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych przesyłanych przez sieć Internet.

 

III. Zamówienia

 1. Klient składa zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny na jednej ze stron Serwisu. Zamówienie określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Użytkownik chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji.
 2. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Użytkownika, Operator wysyła na adres e-mail Użytkownika informację o złożonym zamówieniu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Użytkownika. Jest ona jedynie informacją, że Operator otrzymał zamówienie.
 3. Następnie Operator weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji.
 4. Jeżeli Operator przyjmuje zamówienie Użytkownika, przesyła mu informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Użytkownika pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.
 5. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, Operator, nie później niż do czasu dostawy towaru, potwierdzi mu zawarcie oraz ustalone warunki Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku.
 6. Zamówienie w Serwisie Operatora można złożyć za pomocą systemu informatycznego (stron internetowych) Serwisu. Takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów.

 

IV. Płatności

 1. Operator Serwisu akceptuje następujące sposoby płatności:
  • płatność z góry przelewem online za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Tpay.com,
  • płatność z góry przelewem na konto bankowe,
  • gotówką za pobraniem w przypadku gdy Towar dostarczany jest przez przewoźnika.

 

 V. Dostawa

 1. Użytkownik zostanie poinformowany o możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy poprzez formularz zamówienia lub drogą elektroniczną.
 2. W ten sam sposób Operator informuje Użytkownika o koszcie dostawy, o ile ma to zastosowanie.
 3. Na początku składania zamówienia Użytkownik jest informowany o ograniczeniach dotyczących dostawy Towarów.

 

VI. Sposób realizacji zamówienia (dostarczania towaru)

 1. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Użytkownika w chwili składania zamówienia. Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej i najczęściej zostaje dostarczona kolejnego dnia roboczego po nadaniu przesyłki.
 2. W przypadku gdy przesyłka nie zostanie dostarczona, Operator obowiązany jest niezwłocznie zwrócić Użytkownikowi wszystko co otrzymał od niego na mocy Umowy Sprzedaży.
 3. W przypadku, gdy nie dojdzie do dokonania zapłaty przez Użytkownika, Operator może odstąpić od Umowy Sprzedaży. W takim przypadku umowa sprzedaży będzie uważana za niezawartą, a zamówienie za anulowane. W takich okolicznościach Użytkownik ani Operator nie będą zobowiązani względem siebie do żadnych świadczeń, w szczególności uiszczenia odszkodowania lub jego surogatu, zwrotu kosztów itp.
 4. W przypadku niezrealizowania przez Operatora zobowiązania w terminie określonym w korespondencji mailowej kierowanej do Konsumenta, Konsument również może odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Operatorowi oświadczenia woli o odstąpieniu.

 

VII. Odstąpienie od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Użytkownikowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym.
 2. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Serwisu może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej.
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Operatora lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Operatora do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Operator zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 4. Adres do zwrotu:
  Anna Brzozowska w Harmonii SERCA: Pracownia Ciała i Duszy
  ul. Ostródzka 56
  03-289 Warszawa
 5. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy.
 6. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Operator przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.
 7. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich).
 8. W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, powinien złożyć Operatorowi oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób. Operator zaleca skorzystanie z elektronicznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, które można wysłać drogą elektroniczną na adres e-mai: pracowniacialaiduszy@interia.pl.
 9. Operator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

VIII. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu, w tym w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną oraz umów zawartych za jego pośrednictwem można przesyłać wysyłając wiadomość elektroniczną na adres: pracowniacialaiduszy@interia.pl. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby: Anna Brzozowska w Harmonii SERCA: Pracownia Ciała i Duszy, 03-289 Warszawa, ul. Ostródzka 56.
 2. Składając reklamację wskazanym jest, aby Użytkownik opisał czego dotyczy reklamacja i sprecyzował swoje żądanie. W chwili składania reklamacji związanych z zamówieniem, należy przedstawić dowód zakupu (np. wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą, paragon lub fakturę).
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator niezwłocznie zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Użytkownika przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 4. Jeśli w wyniku reklamacji strony ustalą, iż towar ma zostać zwrócony, zalecane jest, aby wysłanie paczki ze zwracanym towarem było poprzedzone zgłoszeniem zwrotu telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres: pracowniacialaiduszy@interia.pl.
 5. Operator ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 6. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownik  zostanie powiadomiony drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

 

IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać między innymi z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego zmierzającego do polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między Konsumentem a Operatorem,
  • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy pomiędzy Użytkownikiem będącym Konsumentem a Operatorem.
 2. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 3. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych oraz miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 5. Użytkownik będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Operatorem od powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

 

X. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe podane przez Użytkownika są przetwarzane na zasadach określonych w Polityce prywatności, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

XI. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku gdy Użytkownikiem jest Konsument, ewentualne postanowienia Regulaminu ograniczające prawa Konsumenta lub ograniczające odpowiedzialność Operatora względem Konsumenta nie mają zastosowania, chyba że przepisy prawa dopuszczają ich stosowanie.
 2. W przypadku gdy Użytkownikiem jest przedsiębiorca w sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. W przypadku gdy Użytkownikiem jest przedsiębiorca strony zgodnie ustalają, iż wszelkie spory między stronami będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd w Warszawie.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Polityka Prywatności

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl